Elitesport på HHX

Elitesport på HHX

Kodeks for håndtering af eliteidrætsudøvere på IBC Handelsgymnasiet i Kolding.

1. IBC prioriterer at hjælpe eleven til at få den bedst mulige balance mellem eliteidræt og uddannelse igennem de 3 år på handelsgymnasiet.

2. IBC støtter op om både elever, der er omfattet af Kolding Talent, og elever, der selvstændigt eller i samarbejde med klub dyrker idræt på elitært niveau.

3. IBCs elitekoordinator Jan Adsbøll Pedersen har den overordnede kontakt til Kolding Talent, idrætsklubber, Kolding Kommune og UU og deltager efter behov i dialogen med eleven.

4. Elevens hhx-vejleder har den løbende kontakt til eleven og har sammen med eleven ansvar for, at hverdagen hænger fornuftigt sammen. Der afholdes statusmøder mellem hhx-vejleder og elev 3-4 gange pr. skoleår.

5. Eleven udarbejder et årshjul, som viser træningssamlinger, stævner, mesterskaber mv. Årshjulet revideres løbende efter aftale med hhx-vejleder. I samarbejde med studievejleder afdækkes det, om der er konflikt i forhold til projektforløb, skriftlige opgaver, prøver mv.

6. IBC fører eleven fraværende, når eleven ikke er til stede i undervisningen eller andre undervisningsrelaterede aktiviteter. Eleven har som udgangspunkt dispensation fra de normale fraværsregler. I den løbende dialog mellem hhx-vejleder og elev vurderes det, om fraværet har problematisk betydning for elevens uddannelse.

7. Eleven er studieaktiv og sørger for at holde sig orienteret om lektier og øvrig information fra skolen. Hhx-vejlederne kan, hvis det ønskes, bidrage til, at eleven får en tutor blandt klassens øvrige elever, som kan tage noter og overdrage anden nyttig information ved fravær fra undervisningen.

8. Eleven afleverer de stillede opgaver til tiden. Giver dette udfordringer aftales senere eller tidligere aflevering med primært faglæreren eller sekundært studievejlederen.

9. Vurderer IBC, at eleven ikke lever op til kravene i punkt 7 og 8, kan elevens fleksibilitet i forhold til fravær mv. i en periode begrænses for derved at sikre, at uddannelsen fuldføres.

10. Eleven skal være godkendt af Team Danmark for at kunne indgå i et 4-årigt gymnasie-forløb. I givet fald planlægges det 4-årige forløb af IBC i dialog med eleven med henblik på at sikre den bedst mulige sammenhæng i uddannelsen.

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: adm@ibc.dk