Fagprøve

Fagprøve

Som afslutning på din uddannelse skal du udarbejde en fagprøve. Fagprøven tager sit udgangspunkt i en arbejdsopgave i din virksomhed som du skal planlægge, gennemføre og efterfølgende dokumentere ved en fagprøverapport.

Fagprøve

Til fagprøven skal du udarbejde et projekt, hvor teoretiske og praktiske forhold fra hele uddannelsen inddrages. Målet med fagprøven er en samlet evaluering af, hvilke kvalifikationer du har opnået fagligt, personligt og generelt. Du afslutter din fagprøve med en mundtlig eksamen, hvor du præsenterer dit projekt.

Den merkantile fagprøve

Download brochuren for flere informationer omkring den merkantile fagprøve.

Fagprøvekontrakt

Hvad skal fagprøven handle om?

Fagprøven skal afspejle dit liv som faglært. Din fagprøve må derfor gerne tage udgangspunkt i en arbejdsopgave, som en nyuddannet faglært ville få ansvaret for at udføre i praktikvirksomheden. Når du, din arbejdsplads og IBC har aftalt problemformuleringen, skal du i gang med at udføre arbejdsopgaven i praktikken. Den vil typisk foregå på lige fod med dine øvrige arbejdsopgaver, men din praktikvirksomhed skal selvfølgelig sørge for, at du får den fornødne vejledning, tid og ro til opgaven.

Hvad skal fagprøven IKKE handle om?

Ikke-relevante fagprøveemner  er praktikstedets psykiske arbejdsmiljø eller elevuddannelsernes fremtid eller gennemførelse. Fagprøven skal ikke bruges til at rejse eventuelle problemer om mangelfuld oplæring eller andre problemer på praktikstedet – de problemer skal der tages hånd om på anden vis.

Formalia til fagprøven

Når du udarbejder din fagprøve, er der mange formalia, der skal overholdes. Det kan være omfanget af rapporten, hvordan indholdet er organiseret, bilag og meget mere.

Herunder kan du se formalia (gældende fra den 1. januar 2020) og finde inspiration til emner inden for dit speciale:

Emnelister til fagprøven

Få inspiration til nogle af de emner, du kan tage fat på i din fagprøve.

Emneliste til fagprøven - administration

 • Projektplanlægning/-styring
 • Optimering af arbejdsgange/-processer gennem brug af LEAN
 • Udarbejdelse af kommunikationshåndbog (intern og/eller ekstern kommunikation)
 • Udarbejdelse af krisekommunikationsplan
 • Digitalisering af arbejdsgang (fx app til registrering af kørsel)
 • RPA (Robotic Process Automation)
 • Automatisering af manuelle rutiner (eksempelvis fordeling af mails fra fællespostkassen)
 • Politik for digital kommunikation, herunder virksomhedens Tone of Voice
 • Udvikling af chatbot
 • Udarbejdelse af ny standard/procedure for eksempelvis kantinebestillinger, fraværsregistrering og postpasning
 • Optimering af virksomhedens mødekultur
 • Onboarding af nye medarbejdere/eksterne undervisere
 • Optimering af rekrutteringsprocessen
 • Optimering af den administrative del ved offboarding
 • Oplæring af nye medarbejdere/elever
 • Forandringsprocesser, fx ved indførelse af Free Seating
 • Implementering af ny email-politik/nyt intranet

Emneliste til fagprøven - detail

 • Optimere drift af en afdeling eller et område i en begrænset periode
 • Planlægge og gennemføre salgsfremstød for udvalgte produkter, mærker eller varegrupper
 • Svind (analyse og bekæmpelse)
 • Planlægge og gennemføre en kundeanalyse
 • Vurdering af sortiment med henblik på ind- og udmeldelser
 • Indretning af nyt vareafsnit eller område
 • Planlægge og gennemføre dekoration og skiltning til udstilling
 • Planlægge og gennemføre speciel aktivitet i forbindelse med en begivenhed (sæson)
 • Vurdering af og opfølgning på butikkens markedsføring
 • Planlægge og gennemføre kundeanalyse
 • Planlægge og gennemføre markedsanalyse
 • Analyse af drift og økonomi af en afdeling eller et område
 • Leverandør- og tilbudsvurdering på udvalgte varegrupper
 • Planlægge og følge op på kædekampagne i butikken
 • Planlægge og gennemføre en imageanalyse
 • Etablering af hjemmeside
 • Identificering af potentielle industrielle kunder med fokus p MSC-certificering
 • Kundetilfredshed/loyalitet
 • Digital ordrebestilling
 • Lancering og markedsføring af nyt/nye produkter
 • Markedsundersøgelse af et udvalgt produkt
 • Kvalitetssikring hos xxx
 • Minimering af returvarer
 • Optimering af salg i Danmark
 • E-korrespondance hos xxx
 • Hvilke produkter/kunder er virksomhedens vigtigste?
 • Nye leverandører
 • Solcellebefæstelser
 • Optimering af arbejdsprocesser i den indgående logistik
 • Sortiment udvidelse
 • Øge salget/best selling
 • Ombygning af butik
 • Konfirmationstøj
 • Fokus på babytøj
 • Fokus på smykker
 • Øge målgruppens viden

Emneliste til fagprøven - handel

 • Implementering/lancering af QR-koder på skabe
 • Rentabiliteten i udvidelse af markedsandel
 • Eksport til Norge(Markedsundersøgelse)
 • Optimering af brug og salg på www.xxxxx.dk
 • Markedsføring af ny webshop
 • Salg af industrilufttæpper
 • Opstart af webshop til salg af reservedele
 • Salg af firmagaver
 • Returordrer – effektivisering
 • Salgsfremstød via telemarketing
 • Øgning af internt kendskab til CRM
 • Fusion af it-systemer med henblik på optimering af salg
 • Produktudvikling – QR koder
 • Øgning af salg via optimering af B2B
 • Opstart af nyt marked
 • Salg af nyt produkt til udenlandske markeder
 • Webshop
 • Relancering af E-butik
 • Returvaresystem
 • Fusionering af to brands og derved skabe et nyt brand
 • Udvidelse fra webshop til fysisk butik
 • Lancering af auktionshjemmeside
 • Effektivisering af kommunikationsprocedurer med henblik på at optimere salg
 • Insourcing
 • Serviceoptimering
 • Service App
 • Optimering af virksomhed med salg for øje
 • Optimering af hjemmeside

Emneliste til fagprøven - lægesekretær

 • Robotic Process Automation (RPA)
 • Automatisering af en arbejdsproces/rutineopgave via softwarerobot
 • Kommunikation
  • Krisekommunikation
  • Patientkommunikation
  • Telefonpasning
  • Samarbejde
  • Mødekultur
 • Ressourcespild / bæredygtigt forbrug
  • minimere print
  • optimering af sortering/bortskaffelse af skrald, emballage, mad…
 • Patientsikkerhed
  • Optimere procedure omkring UTH
  • Mindske afbrydelser i dagligdagen
 • Elev i sundhedssektoren
  • Rekruttering
  • On-boarding
  • Kompetenceudvikling
 • Digitalisering af arbejdsgang / Lægesekretærernes rolle i den digitale udvikling
 • Optimering af arbejdsgange/-processer via LEAN 2.0
 • Udarbejdelse af ny standard/procedure for eksempelvis kantinebestillinger, fraværsregistrering, postpasning
 • Virksomhedskultur, ligestilling mellem køn, arbejdsglæde
 • Forandringsprocesser, f.eks. ved implementering af nyt IT-system

Emneliste til fagprøven - offentlig administration

 • Boliganvisning set ud fra en integrationsmæssig synsvinkel
 • Løntilskud
 • Inspirationshåndbog til oplæringsansvarlig i xxx Kommune
 • Elektronisk fakturering
 • Flytning af regnskabsafdelingen
 • LEAN og den offentlige sektor
 • Implementerings- og forandringsfasen
 • Konsekvenser i det administrative arbejde ved øget fokus på studieaktivitet
 • Service – er vi gode nok?
 • De kontoransat på xxx afdeling og forandringsprocessen mht. ændringer i organisationen
 • Xxx institution som brand
 • Økonomiske styringsværktøjer i min kommune
 • Debitorstyring
 • Telefonpolitik
 • Decentralisering vs. centralisering
 • Udlicitering
 • Sygedagpenge
 • Intranettet i xxx Kommune
 • Ventelister, problem eller opgave, der skal løses fx på sygehuse
 • Visioner for min arbejdsplads
 • Forebyggelse af stofmisbrug blandt unge (info – hjemmeside – plakater m.m.)
 • Integration af flygtninge og indvandrere i xxx Kommune
 • Det danske skattesystem
 • Undersøgelse af om/og, hvordan mængden af husholdningsaffald kan nedbringes
 • Introduktionsmappe
 • Offentlig børnepasning
 • Velfærdssamfundet – brugeren i centrum
 • SSP-samarbejdet
 • SWOT-analyse af arbejdsmarkedsafdelingen
 • Udlicitering af rengøring ved xxx-institution
 • Skatteligning
 • Borgere i centrum
 • De unge, fremtidens medarbejdere
 • Kan det betale sig at arbejde?
 • Kampen om arbejdskraft, rekruttering af personale
 • Sygemeldt, og hvad så?
 • Socialbedrageri – kan socialbedrageri reduceres?
 • Imageanalyse af projekterne ved xxx-afdeling
 • Min institution informerer
 • Borgernes rettigheder
 • Decentralisering i folkeskolerne
 • Handicapfamilier i xxx Kommune
 • Fra kartotekskasse til database
 • Organisation – matrix/projekt/linje
 • Lønmodtagerligning i skatteforvaltningen
 • Forebyggende foranstaltninger for børn og unge i xxx Kommune
 • Den sociale fordeling i Danmark
 • Ligestilling i xxx Kommune
 • Omsorgsjournalen
 • Skatteankenævn
 • Domstolene som arbejdsplads
 • Organisationsændring af løn- og personalekontor
 • Elektronisk bogføring
 • Hjemmesider / elektronisk borgerservice
 • Aktivering i xxx Kommune
 • Det forebyggende arbejde og den tidlige indsats for børn og unge i xxx Kommune
 • Kommunesamarbejde
 • Markedsføring af patientvejledningsfunktionen hos Sygehus Sønderjylland
 • E-handel i min institution
 • Den formelle contra den uformelle organisation
 • Forretningsgangen i forbindelse med betaling af daginstitutionspladser
 • Den kommunale misbrugsfunktion
 • Indførelse af ny affaldsordning i xxx Kommune
 • Indførelse af postliste og elektronisk journalisering
 • Udlicitering og hvad så?
 • Utilpassede unge
 • Et revalideringsforløb og hvad fremtiden byder på
 • Decentralisering og skolevæsenet
 • Den nye folkepensionist
 • Markedsføring af min arbejdsplads

Emneliste til fagprøven - revision

Emnelisten er ikke udtømmende, ligesom visse emner ikke kan stå alene.
Husk at rådføre dig med din oplæringsansvarlige/uddannelsesansvarlige omkring valg af emne.

Punkter til overvejelse, når du vælger emne:

 • Personlig interesse og ambition
 • Hvad er muligt hos din virksomhed/kunde
 • Fortrolighed
 • Fremtidige arbejdsopgaver

Ekstern regnskab

Generelt:

 • Bedømmelse af anvendt regnskabspraksis i virksomheden
 • Fortolkning af begrebet ”Et retvisende billede”
 • Begrebsrammens betydning af anvendelse i praksis
 • Regnskabslovens §13, grundlæggende regnskabsprincipper
 • Ændring af regnskabsmæssig praksis eller skøn

Aktiver:

 • Immaterielle anlægsaktiver, generelt
 • Forsknings- og udviklingsomkostninger
 • Af-, op- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver
 • Regnskabsmæssig behandling af investeringsejendomme
 • Regnskabsmæssig behandling af leasing
 • Værdiansættelse af kapitalandele
 • Regnskabsmæssig behandling af varebeholdninger
 • Entreprisekontrakter, igangværende arbejder
 • Værdiansættelse af varedebitorer

Passiver:

 • Egenkapitalopgørelse herunder krav
 • Udskudt skat
 • Andre former for hensatte forpligtelser

Driftsregnskab/skat:

 • Afskrivninger i årsregnskabsloven contra afskrivninger i afskrivningsloven
 • Udarbejdelse af årsregnskab og skatteopgørelse i personlig drevet virksomhed

Revision

Generelt:

 • Revisionsansvar i forbindelse med rådgivning
 • Analyse og vurdering af regnskabsfunktioner
 • Revision af edb-systemer
 • Forretningsgange og interne kontroller
 • Revision af mindre selskaber
 • Klientvurdering i forbindelse med mulig accept af ny klient
 • Udarbejdelse af revisionsplan ved overtagelse af nye klienter

Specifik:

 • Revision af immaterielle anlægsaktiver
 • Revision af materielle anlægsaktiver
 • Revision af varelager
 • Revision af varedebitorer
 • Revision af igangværende arbejder

SKAT

Selskabsbeskatning:

 • Beskatning af selskaber
 • Fra årsregnskab til skatteregnskab for selskaber

Personbeskatning:

 • Beskatning af personligt ejede virksomheder over en årrække
 • Sammenligning af PSL, KAO og VSO
 • Kapitalafkastordningen og dens anvendelsesmuligheder (kan ikke stå alene)
 • Virksomhedsskatteordningen og dens anvendelsesmuligheder

Særlig skattelovgivning:

 • Årsregnskab efter skattemæssige principper for udlejningsejendomme
 • Skattemæssige afskrivninger
 • Aktieavancebeskatning for personer
 • Kursgevinstbeskatning for personer
 • Opsplitning af selskaber/deling af selskaber
 • Skattemæssig behandling af bygningsafskrivninger
 • Virksomhedsomdannelse fra personligt til selskabsform (skattefri/skattepligtig omdannelse)
 • Værdiansættelsen af goodwill ud fra et skattemæssigt perspektiv
 • Mulighederne inden for blandet benyttet bil
 • Personalegoder, set fra både arbejdsgiver og arbejdstagers synsvinkel

Økonomistyring

Andre regnskabsformer:

 • Viden regnskaber
 • Grønne regnskaber
 • Aflæggelser af koncernregnskab
 • Afdelingsregnskaber
 • Etiske regnskaber

Udlicitering af arbejdsopgaver:

 • Mulighederne inden for erhvervsservice
 • Outsourcing
 • Service Hosting
 • Erhvervsservice

Værdiansættelse

Andre former for økonomistyring:

 • Indirekte produktionsomkostninger (IPO)
 • Likviditetsstyring
 • Værdiansættelser af virksomheder
 • Rådgivning fra revisor vedr. driftsmæssige aspekter

Moms og afgifter

Moms:

 • Moms i forbindelse med blandet benyttelse af visse aktiver
 • Momsafstemning i forbindelse med årsregnskab
 • Momsmæssige aspekter ved diverse personalegoder
 • Momsmæssige aspekter ved handel med udlandet
 • Momsafstemning

Afgifter:

 • Muligheder for besparelse i en produktionsvirksomhed
 • Opgørelse af tilsvar og udarbejdelse af standardskemaer
 • Analyse af besparelsesmuligheder inden for energiafgifter

Budgettering og kontrol

Budgettering:

 • Budgetovervejelser i forbindelse med investering i xxx
 • Årlig budgettering for klient
 • Budgettering i forbindelse med køb af virksomhed

Budgetkontrol:

 • Løbende budgetkontrol og fleksible budgetter
 • Budgetkontrol i dagligdagen

Regnskabsanalyse:

 • Regnskabsanalyse af moderselskabet
 • Regnskabsanalyse af konkurrent
 • Regnskabsanalyse og udvalgte nøgletal
 • Regnskabsanalyse med grafiske illustrationer

Emneliste til fagprøven - spedition

 • Optimalt flow på egen terminal
 • Outsourcing af DK-distribution til fremmed vognmand(mænd)
 • Forbedring af interne systemer og strukturer samt kommunikation
 • Udvidelse af samarbejde med vognmand / agent / kollega / nyt land
 • Lastbiltransport kontra kombineret transport (bil/bane)
 • Forsendelser, der går galt eller som bliver ødelagt under transport
 • Luftfragt kontra søfragt
 • Temperaturregulerende transporter på luftfragt (opbygning af paletter/uld`er)
 • Analyse af kørselsfunktion hos XXX
 • Outsourcing af lager/pick-pack til speditøren
 • Udvikling/forbedring af agentsamarbejde eller agentskifte
 • LEAN i virksomheden
 • Indførsel/anvendelse af stregkoder – evt. RFID i fremtiden
 • Rail til/fra Kina
 • Cabotagekørsel
 • Skader / Skadesbehandling
 • Anvendelse af short-sea-transporter inden for Europa
 • Analyse af specialtransporter
 • Optimal udnyttelse af lastbiler
 • Optimering af tomkørsel og bedre chaufførudnyttelse
 • Forbedringer af toldprocedurer/samarbejde med speditører i huset
 • Anvendelse af egne contra eksterne vognmænd vedr. distribution i eks. Spanien
 • In-house spedition

Emneliste til fagprøven - økonomi

Emnelisten er ikke udtømmende, ligesom visse emner ikke kan stå alene.
Husk at rådføre dig med din oplæringsansvarlige/uddannelsesansvarlige omkring valg af emne.

Punkter til overvejelse, når du vælger emne:
 Personlig interesse og ambition
 Hvad er muligt hos din virksomhed
 Fortrolighed
 Fremtidige arbejdsopgaver

Ekstern regnskab

Generelt:
 Bedømmelse af anvendt regnskabspraksis i virksomheden
 Fortolkning af begrebet ”Et retvisende billede”
 Begrebsrammens betydning af anvendelse i praksis
 Regnskabslovens §13, grundlæggende regnskabsprincipper
 Ændring af regnskabsmæssig praksis eller skøn

Aktiver:
 Immaterielle anlægsaktiver, generelt
 Forsknings- og udviklingsomkostninger
 Af-, op- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver
 Regnskabsmæssig behandling af investeringsejendomme
 Regnskabsmæssig behandling af leasing
 Værdiansættelse af kapitalandele
 Regnskabsmæssig behandling af varebeholdninger
 Entreprisekontrakter, igangværende arbejder
 Værdiansættelse af varedebitorer

Passiver:
 Egenkapitalopgørelse herunder krav
 Udskudt skat
 Andre former for hensatte forpligtelser

Driftsregnskab / skat:
 Afskrivninger i årsregnskabsloven contra afskrivninger i afskrivningsloven
 Udarbejdelse af årsregnskab og skatteopgørelse i personlig drevet virksomhed

SKAT

Selskabsbeskatning:
 Beskatning af selskaber
 Fra årsregnskab til skatteregnskab for selskaber

Personbeskatning:
 Beskatning af personligt ejede virksomheder over en årrække
 Sammenligning af PSL, KAO og VSO
 Kapitalafkastordningen og dens anvendelsesmuligheder (kan ikke stå alene)
 Virksomhedsskatteordningen og dens anvendelsesmuligheder

Særlig skattelovgivning:
 Årsregnskab efter skattemæssige principper for udlejningsejendomme
 Skattemæssige afskrivninger
 Aktieavancebeskatning for personer
 Kursgevinstbeskatning for personer
 Opsplitning af selskaber/deling af selskaber
 Skattemæssig behandling af bygningsafskrivninger
 Virksomhedsomdannelse fra personligt til selskabsform (skattefri/skattepligtig omdannelse)
 Værdiansættelsen af goodwill ud fra et skattemæssigt perspektiv
 Mulighederne inden for blandet benyttet bil
 Personalegoder, set fra både arbejdsgiver og arbejdstagers synsvinkel
 Transfer Pricing

Økonomistyring

Andre regnskabsformer:
 Viden regnskaber
 Grønne regnskaber
 Aflæggelser af koncernregnskab
 Afdelingsregnskaber
 Etiske regnskaber

Andre former for økonomistyring:
 Indirekte produktionsomkostninger (IPO)
 Likviditetsstyring
 Debitor-, kreditor- og lagerstyring
 Værdiansættelser af virksomheder
 Opdelingen af virksomheden i centre
 Transfer Pricing og interne afregningspriser
 Balanced Scorecard
 Kvalitetsstyring
 Produktionsstyring

Udlicitering af arbejdsopgaver:
 Outsourcing
 Service Hosting
 Erhvervsservice

Beslutningsteori
 Beslutningsgrundlag med henblik på investering/implementering
 Opfølgning på investeringsbudgetter
 Opstilling af kalkuler ifm. investering/implementering

Moms og afgifter

Moms:
 Moms i forbindelse med blandet benyttelse af visse aktiver
 Momsafstemning i forbindelse med årsregnskab
 Momsmæssige aspekter ved diverse personalegoder
 Momsmæssige aspekter ved handel med udlandet
 Momsafstemning

Afgifter:
 Muligheder for besparelse i en produktionsvirksomhed
 Opgørelse af tilsvar og udarbejdelse af standardskemaer
 Analyse af besparelsesmuligheder inden for energiafgifter

Budgettering og kontrol

Budgettering:
 Budgetovervejelser i forbindelse med investering i xxx
 Årlig budgettering
 Budgettering i forbindelse med køb af virksomhed
 Beyond Budgetting

Budgetkontrol:
 Løbende budgetkontrol og fleksible budgetter
 Budgetkontrol i dagligdagen

Regnskabsanalyse:
 Virksomheds- og regnskabanalyse af virksomhed/koncern
 Markedsanalyse mhp. Markedssituation
 Rentabilitetsanalyse af kunder/produkter/afdelinger

Hvornår er fagprøven?

IBC planlægger fagprøven, så projektet kommer til at ligge inden for de sidste 6 måneder af din uddannelsestid. Hvis din uddannelsestid af den eller den anden årsag forlænges, fx ved barsel, skal IBC fastlægge et nyt skoleforløb til dig, for din fagprøve må først gennemføres inden for de sidste 6 måneder af din uddannelsestid. Du vælger selv, hvor du vil arbejde med din opgave; du kan arbejde hjemme, på praktikstedet eller på IBC. IBC stiller vejledning og evt. lokale til rådighed, hvis du får brug for det. Når du har afleveret din skriftlige rapport, skal du forberede dig til præsentationen ved den mundtlige eksamen.

Refusion for fagprøven

Din virksomhed får refusion for en uges fagprøvearbejde. Sammen med din virksomhed skal du selv planlægge, hvornår dagene ligger. Når du har været til den mundtlige eksamen, indberetter IBC perioden til AUB (Arbejdernes Uddannelsesbidrag).

!

Afsluttende prøve

Er du i gang med at uddanne dig som butiksmedhjælper, inden for kontorservice eller som eventassistent, skal du afslutte din uddannelse med en afsluttende prøve og ikke en fagprøve.

Den teoretiske del afsluttes med en praktisk casebaseret opgave, der tager udgangspunkt i en virkelighedsnær arbejdsopgave. Prøven afvikles over to dage så sent som muligt i uddannelsesforløbet.

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: adm@ibc.dk