Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler

IBC er en uddannelsesinstitution med mange forskellige mennesker. Det kræver, at du viser hensyn og tænker på dine medstuderende. Derudover har vi nogle generelle regler for opførsel, studieaktivitet, fravær og mobning, som sikrer, at IBC er et godt sted at være og lære.

Studieregler

På IBC Fredericia Middelfart har vi flere forskellige uddannelser samlet under samme tag.
Fælles for alle er, at et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. Studie- og ordensreglerne bidrager til at opfylde HHX-uddannelsens formål og hjælper med at skabe et miljø, du som HHX-elev trives og lærer i.

Mødepligt

Du har pligt til at deltage aktivt i undervisningen. Alle former for fravær medregnes som fravær. Det gælder uanset årsagen for fraværet, og om fraværet er velbegrundet.

Der findes ingen “ret” til fravær og derfor ingen godkendte fraværsgrunde. Det vil sige, at også fravær som følge af busforsinkelser, sygdom, læge- og tandlægebesøg, køretimer, session, barsel mv. samt ferie og fridage uden for skolens ferieplan medregnes som fravær.

Aktiv i undervisningen

Pligten til at deltage i undervisningen indebærer ikke blot, at du skal møde til undervisningen, men også at du afleverer de stillede hjemmeopgaver til tiden, og i det omfang skolen har fastsat og med den kvalitet i besvarelsen, der forudsættes som minimum.

Det indebærer også, at du er aktiv i timerne, aktiv i gruppe- og projektarbejde, og at du deltager i prøver, ekskursioner og andre arbejdsopgaver som en del af undervisningen.

Fravær

Fravær kan have forskellige årsager, og vi lægger på IBC vægt på at kunne tage individuelle hensyn. Derfor sker behandlingen af fravær med udgangspunkt i den enkelte elevs/kursists konkrete situation.

Skolen kan forlange at få oplysninger om årsagen til dit fravær, herunder stille krav om dokumentation. Ved længerevarende sygdom eller gentagne sygdomsperioder kræver vi, at du stiller med en lægeerklæring, som du selv skal betale.

Forventninger ved virtuel undervisning

 • Du er klar på Teams, når lektionen begynder – ligesom du er klar i det fysiske klasserum.
 • Du har styr på, at computer, mikrofon og højttaler/høretelefoner virker.
 • Du sidder i et rum, hvor der er ro, og hvor der så vidt muligt ikke er andre til stede end dig. Hvis dine familieforhold vanskeliggør dette, skal du kontakte din underviser eller din studievejleder.
 • Du har slået kamera til, så din underviser og dine klassekammerater kan se dig. Det er ok at sløre baggrunden, men billedet af dig skal være klart og synligt. Hvis underviseren mener, at det giver fagligt eller praktisk mening, kan han/hun tillade, at du som elev slår kameraet fra.
 • Ligesom i det fysiske klasserum følger du din undervisers anvisninger og forstyrrer ikke undervisningen.
 • Det er forbudt at optage video fra Teams, medmindre underviseren beder dig om det eller giver tilladelse.
 • Det er forbudt at tage screen shot/billeder af skærmen på Teams, medmindre underviseren giver tilladelse til det.

Ordensregler

På IBC Fredericia Middelfart er der mange elever, kursister, undervisere og øvrige medarbejdere, som omgås hinanden i et aktivt og travlt studiemiljø. Det kræver almindelige færdselsregler at få det til at fungere i det daglige.

Vi forventer, at du:

 • møder og deltager aktivt i undervisningen
 • afleverer dine skriftlige opgaver til tiden
 • afslutter undervisningen med deltagelse i eksamen/årsprøver
 • holder dig orienteret om lektier, ændringer, beskeder, aflysninger og anden information i Lectio, Teams mm.
 • viser respekt, hensyn og ansvar i omgang med mennesker, inventar og materiel
 • gennem din adfærd og dit sprogbrug fremmer en god omgangstone mellem alle på skolen
 • viser en personlig fremtræden, som er i overensstemmelse med normerne på arbejdspladser og i samfundet i øvrigt - er du i tvivl, så spørg
 • ikke ryger eller bruger andre former for tobaksprodukter (fx snus og e-cigaretter) på skolens område, da dette er forbudt ved lov
 • kun nyder alkohol i forbindelse med fester og ved særlige arrangementer, hvor det er tilladt
 • i undervisningstiden ikke anvender IT og internet til andet end undervisningsrelaterede ting
 • hverken foretager eller modtager opkald/SMS på mobiltelefon i undervisningstiden
 • rydder op efter dig, når du har spist/drukket og sætter brugt service tilbage i kantinen
 • er ansvarlig for oprydning i kantinen
 • sammen med din klasse er ansvarlig for, at der er orden i klasselokalet. Dvs. at alt affald er lagt i papirkurven, stolene er stillet på plads, og vinduerne lukket, når klasselokalet forlades
 • selv tager ansvaret for opbevaring af penge og værdigenstande, da skolen ikke kan erstatte stjålne eller bortkomne ting.

På IBC accepterer vi ikke:

 • mobning og chikane (herunder digital mobning og chikane). Det er forbudt at dele video- og billedematerialer (herunder TikTok, Snapchat og lignende) uden de deltagende på materialets accept. Overtrædelse vil medføre en skriftlig advarsel.
 • snyd med opgaver/plagiat
 • støjende, larmende eller på anden måde negativ adfærd, som virker forstyrrende i et studiemiljø
 • alkohol og beruset adfærd i undervisningstiden og på skolens område, bortset fra ved sociale arrangementer, hvor alkohol er tilladt
 • narkotika og narkotikapåvirket adfærd på skolens område eller i forbindelse med skolearrangementer som studieture, fester, mv. (bemærk, der kan forekomme uanmeldt kontrol af stoffer ved fester samt besøg af hunde i selve undervisningstiden).

Ovennævnte kan medføre bortvisning.

Derudover medfører salg eller formidling af narkotika, andre rusmidler samt tobaksprodukter på skolens område eller i forbindelse med studieture og ekskursioner bortvisning. Salg og brug af narkotika er ulovligt ifølge dansk lovgivning.

Rygning

Det er ikke tilladt at ryge eller bruge nogen form for tobak i skoletiden – hverken på eller udenfor skolens matrikel. Det er således heller ikke tilladt at ryge, når du deltager i arrangementer eller lignende, som foregår i skoletiden eller sidestilles med undervisning (fx studieture, idrætsdag, campusdag, besøg på virksomheder mm.)

Eneste undtagelse er fester og cafeer, som foregår udenfor almindelig skoletid. Skoletiden er altid defineret af skemaet eller dagens plan og opfattes som en sammenhængende dag. Pauser er altså også en del af skoletiden.

Derudover defineres skoletid i forhold til aktiviteter, som foregår på skolen til at starte, når du ankommer til skolen (fx når du betræder skolens grund eller fortovet rundt om).
Det er altså ikke tilladt at møde fx 15 minutter før første undervisningsmodul for at ryge/tygge snus udenfor skolen.

Mistanke om misbrug

Har elever/kursister eller skolens personale mistanke om/konstaterer/er bekymret for, at en elev/kursist har problemer med stoffer, kan vedkommende kontakte en studievejleder eller rektor.

Rektor og elevens/kursistens studievejleder vil kontakte den elev/kursist, der har problemet med henblik på at afdække og stoppe misbruget. Hvis en elev/kursist virker påvirket i undervisningstiden, kontaktes rektor.

Dette kan indebære kontakt til de kommunale myndigheder. Skolen kan stille krav om regelmæssige drug-/alkoholtests. Hvis eleven er under 18 år, kontaktes forældrene.

Misbrug

I tilfælde af misbrug udarbejdes en aftale, som eleven/kursisten skal leve op til. Overholdes den ikke, kan det betyde, at eleven/kursisten bortvises. Formålet er at stoppe misbruget, så uddannelsen kan gennemføres.

Studie- og ordensregler på IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart

Klik her for at hente en samlet oversigt over studie- og ordensreglerne IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart.

Anti-mobbe-strategi

På IBC Fredericia Middelfart prioriterer vi fællesskabet og demokrati, samtidig med at vi har øje for den enkelte elevs trivsel. Vi accepterer IKKE mobning og har derfor udarbejdet en anti-mobbe-strategi.

Anti-mobbestrategi

Klik her for at downloade og læse IBC Fredericia Middelfarts anti-mobbe-strategi.

Konsekvenser af overtrædelse af skolens studie- og ordensregler

Rektor afgør, ud fra karakteren af overtrædelsen eller omfanget af dine forsømmelser, hvilke foranstaltninger der iværksættes, herunder om overtrædelsen skal sanktioneres med en samtale (pædagogisk tilrettevisning), en skriftlig advarsel (som sendes anbefalet mod kvittering til indehaveren af forældremyndigheden, hvis du er under 18 år) eller midlertidig udelukkelse fra undervisningen i enkelte fag eller fra undervisningen som helhed.

En overtrædelse af skolens studie- og ordensregler kan også medføre, at du skal aflægge prøve i alle fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år.

Midlertidig udelukkelse

En midlertidig udelukkelse fra undervisningen kan finde sted i op til 10 sammenhængende skoledage på et skoleår i særligt grove tilfælde (disse dage tæller med i dit fravær). Samtidig med en midlertidig udelukkelse fra undervisningen får du en skriftlig advarsel, som oplyser om konsekvenserne af en gentagelse af den adfærd, som har medført den midlertidige udelukkelse fra undervisningen.

Du kan bortvises fra skolen, når mindre vidtgående foranstaltninger forgæves har været forsøgt.

Sanktionerne vil normalt først blive iværksat efter én forudgående skriftlig advarsel, og efter at du har haft mulighed for at udtale dig. Rektor kan dog uden forudgående advarsel bortvise dig fra skolen, hvis du groft overtræder skolens ordensregler, fx i tilfælde af vold/chikane mod kammerater/ansatte, indtagelse af alkohol/narkotika i skoletiden eller lignende.

Klagemulighed og behandling

Klager over skolens afgørelser

Du kan skriftligt klage over en sanktion, som er iværksat i henhold til skolens studie- og ordensregler. Du skal inden 2 uger efter, at skolen har meddelt dig sin afgørelse, aflevere din klage til rektor.

Rektor ledsager din klage med en udtalelse, du inden da har haft en uges frist til at kommentere skriftligt. En klage har ikke opsættende virkning på skolens afgørelse. Du kan ikke klage over en pædagogisk tilrettevisning.

Klager over prøver

Din klage skal være individuel, skriftlig og begrundet, og den skal sendes pr. mail til rektor inden 2 uger efter meddelelsen af din karakter.

Rektor tager i første omgang stilling til, om klagen skal fremmes eller afvises. Hvis klagen fremmes, beder rektor censorerne om en faglig udtalelse. Når klagen er behandlet, og en udtalelse er modtaget, forelægges den for dig, og du har en uge til at kommentere udtalelsen skriftligt. Herefter afgør rektor klagesagen på grundlag af elevens klage, underviserens udtalelse og elevens eventuelle kommentar. Afgørelsen meddeles til såvel elev, eksaminator som censor.

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: adm@ibc.dk