Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler

IBC er en uddannelsesinstitution med mange forskellige mennesker. Det kræver, at du viser hensyn og tænker på dine medstuderende. Derudover har vi nogle generelle regler for opførsel, studieaktivitet og fravær, som sikrer, at IBC er et godt sted at være og lære.

Studie- og ordensregler

Som elev på IBC har du pligt til at opfylde IBCs normer for almindelig ro, orden og samvær. Det betyder, at du skal møde op til undervisningen og tage aktivt del i timerne.

Mødepligt

Du har pligt til at deltage aktivt i undervisningen. Alle former for fravær medregnes som fravær. Det gælder uanset årsagen til fraværet, og om fraværet er velbegrundet. Der findes ingen ‘ret’ til fravær og derfor er intet på forhånd godskrevet fravær. Det betyder, at også fravær som følge af busforsinkelser, sygdom, læge- og tandlægebesøg, køretimer, session, barsel samt ferie og fridage uden for skolens ferieplan medregnes som fravær.

Ved online undervisning vil du blive opfattet som fraværende, hvis du ikke er logget på, når der er undervisning, eller hvis du undlader at tænde mikrofon eller kamera, når læreren beder om det.

Fravær

Dit fravær registreres og behandles i overensstemmelse med skolens procedure for fraværsregistrering. Fraværet registreres af dine undervisere umiddelbart efter lektionens begyndelse, og behandles efter følgende regler:

0 lektioner Orientering om fraværssystem
20 fraværsmoduler eller 15 elevtimers skriftligt fravær Du modtager et brev, hvori du orienteres om fraværet. Du opfordres til at opsøge en studievejleder.
40 fraværsmoduler eller 30 elevtimers skriftligt fravær Du modtager en skriftlig advarsel, og du indkaldes til samtale med studievejlederen om fortsat studieaktivitet.
60 fraværsmoduler eller 50 elevtimers skriftligt fravær Du skriver under på en kontrakt om dit videre uddannelsesforløb.

Hvis du er under 18 år, får dine forældre besked om fraværet.

Fastholdelses- og evalueringsstrategi

Ordensregler

Vi er mange elever, lærere og medarbejdere, som omgås hinanden i et aktivt og travlt studiemiljø. Det kræver almindelige ordensregler, således at vi kan omgås hinanden.

Vi forventer af dig:

 • at du møder og deltager aktivt i undervisningen
 • at du viser respekt, hensyn og ansvar i din omgang med mennesker, inventar og materiel
 • at du gennem din adfærd og dit sprogbrug fremmer en god omgangstone mellem alle på skolen
 • at du viser en personlig fremtræden , som er i overensstemmelse med normerne i virksomheder og i samfundet i øvrigt – er du i tvivl, så spørg
 • at du ikke ryger i skoletiden, da IBC Aabenraa er en røgfri skole (snus er heller ikke tilladt)
 • at du kun nyder alkohol i forbindelse med fester eller ved særlige arrangementer, hvor det er tilladt
 • at du i undervisningstiden ikke anvender IT og internet til andet end undervisningsrelaterede ting
 • at du hverken foretager eller modtager opkald/sms på mobiltelefon i undervisningstiden
 • at du selv tager ansvaret for opbevaring af penge og værdigenstande, da skolen ikke kan erstatte stjålne eller bortkomne ting
 • at du rydder op efter dig selv i kantinen
 • at du bringer kantinens tallerkner, bestik m.m. tilbage til kantinen, hvis du har det med ud af kantinen
 • at du og din klasse er ansvarlig for, at der er orden i klasselokalet, at alt affald er lagt i papirkurven og stolene stillet på plads, når klasselokalet forlades.

Vi accepterer ikke:

 • mobning
 • snyd med opgaver og lignede
 • narkotika og narkotikapåvirket adfærd på skolens område eller i forbindelse med skolearrangementer som studieture og fester
 • alkohol og beruset adfærd i undervisningstiden og på skolens område, bortset fra sociale arrangementer hvor alkohol er tilladt
 • støjende, larmende eller på anden måde negativ adfærd, som virker forstyrrende i et studiemiljø.

Bortvisning og udelukkelse fra undervisningen

Ovennævnte kan medføre bortvisning.

Salg eller formidling af narkotika på skolens område, eller i forbindelse med studieture og ekskursioner medfører bortvisning. Salg og brug af narkotika er ulovligt ifølge dansk lovgivning.

Det er rektor, der afgør – ud fra karakteren af de disciplinære forseelser – hvilke foranstaltninger, der kan iværksættes, før du bliver bortvist. Det kan være en samtale, en skriftlig advarsel eller midlertidig udelukkelse fra undervisningen i enkelte fag eller fra undervisningen som helhed.

En midlertidig udelukkelse fra undervisningen kan finde sted i op til 10 skoledage på et skoleår. Samtidig med en midlertidig udelukkelse fra undervisningen, får du en skriftlig advarsel, som oplyser om konsekvenserne af en gentagelse af den adfærd, som har medført den midlertidige udelukkelse fra undervisningen.

Du kan bortvises fra skolen, når mindre vidtgående foranstaltninger forgæves har været forsøgt.

Sanktionerne vil normalt først iværksættes efter én forudgående advarsel. Rektor kan dog uden forudgående advarsel bortvise dig fra skolen, hvis du groft overtræder skolens ordensregler.

Røg- og tobaksfri skoletid

Det er ikke tilladt at ryge eller bruge nogen form for tobak i skoletiden på IBC Aabenraa.

Antimobbestrategi

Klagemulighed og behandling

Klager over skolens afgørelser

Du kan skriftligt klage over en sanktion, som er iværksat i henhold til skolens studie- og ordensregler. Du skal inden 2 uger efter, at skolen har meddelt dig sin afgørelse, aflevere din klage til rektor.

Rektor ledsager din klage med en udtalelse, du inden da har haft en uges frist til at kommentere skriftligt. En klage har ikke opsættende virkning på skolens afgørelse. Du kan ikke klage over en pædagogisk tilrettevisning.

Klager over prøver

Din klage skal være individuel, skriftlig og begrundet, og den skal afleveres til rektor inden 2 uger efter meddelelsen af din karakter. Når klagen er behandlet og en udtalelse er modtaget, forelægges den for dig, og du har en uge til at kommentere udtalelsen skriftligt. Herefter afgør rektor klagesagen på grundlag af elevens klage, underviserens udtalelse og elevens eventuelle kommentar. Afgørelsen meddeles såvel elev, eksaminator som censor.

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: adm@ibc.dk